ارمغان

اینترنت wireless

TabContent: 

 

تعرفه ماهیانه سرویس 128حجمی

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه - ریال
128 128-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 94,500
128 128-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 202,500
128 128-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 502,000
128 128-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,550,000

توجه داشته باشید که :

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.

• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .

• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .

• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .

•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

 

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی  لطفا این فرم را  دانلود  و پس از تکمیل آن را به شماره 66969393 داخلی 5 فکس فرمایید.

 

تعرفه ماهیانه سرویس 256حجمی

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه - ریال
256 256-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 102,000
256 256-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6.25 گیگابایت) 210,000
256 256-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 548,000
256 256-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,640,000

توجه داشته باشید که :

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.

• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .

• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .

• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .

•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

 

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی  لطفا این فرم را  دانلود  و پس از تکمیل آن را به شماره 66969393 داخلی 5 فکس فرمایید.

 

تعرفه ماهیانه سرویس 512حجمی

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه - ریال
512 512-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 117,000
512 512-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 225,000
512 512-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 638,000
512 512-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,820,000

توجه داشته باشید که :

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.

• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .

• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .

• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .

•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

 

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی  لطفا این فرم را  دانلود  و پس از تکمیل آن را به شماره 66969393 داخلی 5 فکس فرمایید.

 

تعرفه ماهیانه سرویس 1024 حجمی

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه - ریال
1024 1024-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 147,000
1024 1024-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 255,000
1024 1024-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 818,000
1024 1024-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 2,180,000

توجه داشته باشید که :

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.

• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .

• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .

• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .

•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

 

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی  لطفا این فرم را  دانلود  و پس از تکمیل آن را به شماره 66969393 داخلی 5 فکس فرمایید.

 

تعرفه ماهیانه سرویس 2048 حجمی

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه - ریال
2048 2048-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 192,000
2048 2048-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 300,000
2048 2048-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 1,088,000
2048 2048-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 2,720,000

توجه داشته باشید که :

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.

• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .

• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .

• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .

•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

 

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی  لطفا این فرم را  دانلود  و پس از تکمیل آن را به شماره 66969393 داخلی 5 فکس فرمایید.

 

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی مدارک لازم جهت دریافت اشتراک بشرح زیر می باشد .

 

بطور پیش فرض مدارک مورد نیاز برای راه اندازی سرویس شما در شرکت مخابرات بشرح زیر می باشد.

* مالکین خط تلفن

1- آخرین قبض تلفن ( قبل از ارسال با بخش فروش هماهنگ فرمائید )

2- کپی پشت و روی کارت ملی صاحب قبض تلفن

3-کپی شناسنامه صاحب قبض تلفن

* شرکتها

1 - کپی روزنامه رسمی شرکت + درخواست کتبی جهت سرعت بالاتر بروی سربرگ شرکت + مهروامضا مدیر عامل

2- کپی جواز کسب + نامه از صنف مربوطه

*  مستاجرین

درصورت مستاجر بودن شما و عدم دسترسی به کپی شناسنامه صاحب خانه مدارک عبارتند از:

الف- آخرین قبض تلفن ( قبل از ارسال با بخش فروش هماهنگ فرمائید )

ب- کپی شناسنامه از مستاجر و اگر شرکت هستید کپی از روزنامه رسمی شرکت

ج - کپی اجاره نامه به این شرط که نام مالک بعنوان صاحب قبض تلفن ذکر شده باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت اشخاص حقیقی:
1-کپی شناسنامه مالک خط 2نسخه
2-کارت ملی مالک خط 2نسخه
3-کپی آخرین قبض پرداختی 2نسخه
تذکر:درصورت داشتن مستاجر بودن ارائه کپی اجاره نامه معتبرکه دربردارنده شماره تلفن باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اشخاص حقوقی:
1-معرفی نامه نماینده با امضاء صاحبان امضاء
2-کپی شناسنامه مالک خط 2نسخه
3-کارت ملی مالک خط 2نسخه
4-کپی آخرین قبض پرداختی 2نسخه
5-روزنامه رسمی که تاریخ انتشارآن کمتر از2سال باشد. 2نسخه
تذکر:درصورت داشتن تغییرات آگهی آخرین تغییرات نیز الزامی است.