ارمغان

بانک های اطلاعاتی

TabContent: 

 

پایگاه داده‌ها برای حمایت از عملیات داخلی سازمان‌ها و زیر بنای تعامل آنلاین با مشتریان و تامین کنندگان استفاده می‌شود.