ارمغان

برنامه های کاربردی

TabContent: 

 

سیستم دینامیکی خدمت رسانی با پشتیبانی کامل از فناوری های مختلف چندرسانه‌ای را به ‌منظور ترکیب و ارائه متن، تصویر، صوت، و ویدئو از طریق ابزارها و پیوندهایی  که به استفاده‌کننده امکان راهبری، تعامل،خلاقیت، و ارتباط می‌دهد