ارمغان

اینترنت +ADSL2

TabContent: 

 

تعرفه ماهیانه سرویس 128حجمی

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه - ریال
128 128-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 94,500
128 128-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 202,500
128 128-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 502,000
128 128-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,550,000

توجه داشته باشید که :

مظالعه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام .

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.

• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .

• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .

• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .

•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

 

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی  لطفا این فرم را  دانلود  و پس از تکمیل آن را به شماره 66969393 داخلی 5 فکس فرمایید.

 

تعرفه ماهیانه سرویس 256حجمی

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه - ریال
256 256-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 102,000
256 256-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6.25 گیگابایت) 210,000
256 256-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 548,000
256 256-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,640,000

توجه داشته باشید که :

 مظالعه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام .

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.

• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .

• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .

• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .

•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

 

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی  لطفا این فرم را  دانلود  و پس از تکمیل آن را به شماره 66969393 داخلی 5 فکس فرمایید.

 

تعرفه ماهیانه سرویس 512حجمی

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه - ریال
512 512-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 117,000
512 512-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 225,000
512 512-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 638,000
512 512-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,820,000

توجه داشته باشید که :

 مظالعه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام .

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.

• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .

• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .

• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .

•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

 

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی  لطفا این فرم را  دانلود  و پس از تکمیل آن را به شماره 66969393 داخلی 5 فکس فرمایید.

 

تعرفه ماهیانه سرویس 1024 حجمی

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه - ریال
1024 1024-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 147,000
1024 1024-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 255,000
1024 1024-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 818,000
1024 1024-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 2,180,000

توجه داشته باشید که :

 مظالعه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام .

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.

• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .

• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .

• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .

•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

 

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی  لطفا این فرم را  دانلود  و پس از تکمیل آن را به شماره 66969393 داخلی 5 فکس فرمایید.

 

تعرفه ماهیانه سرویس 2048 حجمی

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه - ریال
2048 2048-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 192,000
2048 2048-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 300,000
2048 2048-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 1,088,000
2048 2048-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 2,720,000

توجه داشته باشید که :

 مظالعه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام .

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.

• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .

• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .

• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .

•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

 

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی  لطفا این فرم را  دانلود  و پس از تکمیل آن را به شماره 66969393 داخلی 5 فکس فرمایید.

 

لیست قیمت حجم ترافیک اضافه

 

ردیف حجم حجم نهایی (25 ٪ +) امکان خرید برای سرویس های.. قیمت (ریال)  
1 1 GB 1,280 MB 2 GB 36,000
2 3 GB 3,840 Mb 2 , 5 GB 108,000
3 5 GB 6,400 MB 5 GB 180,000
4 10 GB 12,800 MB 12 GB 320,000
5 20 GB 25,600 MB 12 GB 560,000
6 50 GB 64,000 MB 60 GB 1,120,000
7 100 GB 128,000 MB 60 GB 1,920,000

 

• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد (در ستون حجم نهایی مشخص شده است) .

• در صورت اتمام سرویس حجم باقی مانده به سرویس بعدی انتقال داده  می شود.

•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.