ارمغان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

ضمن تشکر از  تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت  شرکت ارمغان راه طلایی مدارک لازم جهت دریافت اشتراک بشرح زیر می باشد .

 

بطور پیش فرض مدارک مورد نیاز برای راه اندازی سرویس شما در شرکت مخابرات بشرح زیر می باشد.

* مالکین خط تلفن

1- آخرین قبض تلفن ( قبل از ارسال با بخش فروش هماهنگ فرمائید )

2- کپی پشت و روی کارت ملی صاحب قبض تلفن

3-کپی شناسنامه صاحب قبض تلفن

* شرکتها

1 - کپی روزنامه رسمی شرکت + درخواست کتبی جهت سرعت بالاتر بروی سربرگ شرکت + مهروامضا مدیر عامل

2- کپی جواز کسب + نامه از صنف مربوطه

*  مستاجرین

درصورت مستاجر بودن شما و عدم دسترسی به کپی شناسنامه صاحب خانه مدارک عبارتند از:

الف- آخرین قبض تلفن ( قبل از ارسال با بخش فروش هماهنگ فرمائید )

ب- کپی شناسنامه از مستاجر و اگر شرکت هستید کپی از روزنامه رسمی شرکت

ج - کپی اجاره نامه به این شرط که نام مالک بعنوان صاحب قبض تلفن ذکر شده باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت اشخاص حقیقی:
1-کپی شناسنامه مالک خط 2نسخه
2-کارت ملی مالک خط 2نسخه
3-کپی آخرین قبض پرداختی 2نسخه
تذکر:درصورت داشتن مستاجر بودن ارائه کپی اجاره نامه معتبرکه دربردارنده شماره تلفن باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اشخاص حقوقی:
1-معرفی نامه نماینده با امضاء صاحبان امضاء
2-کپی شناسنامه مالک خط 2نسخه
3-کارت ملی مالک خط 2نسخه
4-کپی آخرین قبض پرداختی 2نسخه
5-روزنامه رسمی که تاریخ انتشارآن کمتر از2سال باشد. 2نسخه
تذکر:درصورت داشتن تغییرات آگهی آخرین تغییرات نیز الزامی است.